Igor Podlubny

prof. RNDr. Igor Podlubný, DrSc.

Pracovisko: pracovisko aplikovanej matematiky, ÚRaIVP
Fakulta: FBERG Technickej univerzity v Košiciach
Pozícia: profesor
Adresa: Němcovej 3, 042 00 Košice, č.d. 402
Tel. kontakt: +421 55 602 5179 Fax: +421 55 602 8041
E-mail: igor.podlubny@tuke.sk
Osobná web stránka: www.tuke.sk/podlubny
Profesijná oblasť: aplikovaná matematika, informačné technológie, automatizácia, riadenie procesov

Výučba predmetov:

Matematika 1, Matematika I, Programové prostriedky automatizácie a informatizácie, Matematické prostriedky automatizácie

Zameranie výskumu:

derivácie a integrály neceločíselného rádu a ich aplikácie v matematickom modelovaní a v riadení technologických objektov a procesov, diferenciálne rovnice neceločíselného rádu

Publikácie vo Web of Science: https://publons.com/researcher/2691427/igor-podlubny/